معرفی لیگ برتر

رتبه تیم کشور امتیاز
1 ایران
56
2 ایران
50
3 ایران
45
4 ایران
38
5 ایران
35
6 ایران
35
7 ایران
33
8 ایران
31
9 ایران
31
10 ایران
30