باشگاه آلومینیوم اراک در سال 1379 در شهر اراک استان مرکزی تاسیس شد ورزشگاه این تیم امام خمینی نام دارد این تیم از موقع تاسیس تا سال 1382 به نام پاس اراک فعالیت میکرد .

مالک آلمومینیوم  شرکت آلومینیوم اراک می باشد .

خانگی

مهمان