باشگاه فوتبال پیکان تهران در سال 1348 در تهران تاسیس شد این تیم در سال 87 به قزوین انتقال پیدا کرد ولی به دلیل مشکلات مالی در سال 90 به تهران دوباره بازگش ورزشگاه خانگی این تیم دستگردی نام دارد .

خانگی

مهمان